Aktuellt från Vänstern i Vetlanda

Dagordning för årsmötet 2018

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Årsmötets behöriga utlysande
 • 3 Fastställande av röstlängd
 • 4 Mötesformalia
 1. a) val av mötesordförande
 2. b) val av mötessekreterare
 3. c) val av två justerare tillika rösträknare
 4. d) fastställande av dagordningen
 5. e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar
 • 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 6 Styrelsens ekonomiska rapport
 • 7 Revisionsberättelse
 • 8 Frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
 • 9 Inkomna motioner
 • 10 Verksamhetsplan
 • 11 Val av styrelse

a)fastställande av styrelsens storlek

b)val av ordförande

c)val av ordinarie ledamöter

d)val av suppleanter

 • 12 Val av revisorer
 • 13 Val av valberedning

a)fastställande av valberedningens storlek

b)val av valberedningen

 • 14 Övriga frågor
 • 15 Mötets avslutande
Kopiera länk